Начало

Катедрата е водеща в обучението на студенти от специалностите:

 1. „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със срок на обучение 4 години. Формата на обучение е редовна и задочна.
 2. „Техника, технологии и предприемачество“  в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със срок на обучение 4 години. Формата на обучение е редовна.
 3. „Кариерно развитие и предприемачество“ в образователно-квалификационна степен „магистър“. Формата на обучение е редовна и задочна.
 4. „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ в образователно-квалификационна степен „магистър“. Формата на обучение е редовна и задочна.
 5. Допълнителна професионална квалификация  „учител по технологии и предприемачество“ , „учител по техника и технологии“ и „учител по професионална подготовка“ със срок на обучение 1 година.
 6. Обучение на докторанти по акредитирана докторска програма „Методика на обучението по техника и технологии“ в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

В катедрата работят 10 преподаватели, от които 1 професор, 3 доценти, 1 гл. ас. доктор, 2 ас. доктор, 2 асистенти и 1 гост-преподавател доктор.

Катедрата провежда научноизследователска дейност в следните направления:

 • Методика на обучението по технологии и предприемачество;
 • Педагогика на професионалното обучение;
 • Дидактика на технологичното обучение;
 • Дидактическо прогнозиране и моделиране;
 • Методика на обучението по инженерна и компютърна графика;
 • Електронни тестове за оценяване;
 • Методика на прилагането на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Облачни образователни технологии;
 • 3 D моделиране в обучението по технологии и предприемачество;
 • Професионално ориентиране и технологии за кариерно развитие;
 • Проектно базирано технологично обучение;
 • Методика на формирането на икономическа култура;
 • Методика на обучението в извънкласни и извънучилищни дейности по технологии и предприемачество;
 • Интерактивни методи на обучение;
 • Техническо мислене и техническо творчество;
 • Оценяване на качеството на стандартите, учебните програми, учебниците и учебните помагала за обучение по технологии и предприемачество.

Катедрата поддържа тесни връзки със сродни катедри от други Университети в страната и чужбина, както и с образователни институции в системата на средното и на професионалното образование. Преподавателите в катедрата членуват в авторитетни международни организации, участват в редакциите на водещи списания с образователна тематика и като експерти в работата по проекти на Министерството на образованието и науката и на Националната агенция за оценяване и акредитация.